In de Visserijwet 1963 en de daarbij behorende regelingen staan misdrijven en overtredingen vermeld. Tevens staan in deze wet de bevoegdheden van opsporingsambtenaren. En bij de bevoegdheden van deze opsporingsambtenaren hoort het gegeven dat zij u, bij overtreding van de bij of krachtens de Visserijwet geldende voorschriften, kunnen verbaliseren.

In veel gevallen kunnen opsporingsambtenaren strafbare feiten afdoen met een transactie, ook wel schikkingsvoorstel of boete genoemd. U krijgt dan het bekende gele papiertje (kennisgeving van bekeuring) met een bedrag erop. Betaalt u dat bedrag, dan schikt u het strafbare feit en koopt u uw strafvervolging af. Betaalt u niet, dan dient u zich te verantwoorden voor de rechter.

In enkele gevallen kunt u wel een kennisgeving van bekeuring krijgen, maar staat er geen bedrag op vermeld. In plaats van het bedrag wordt door de opsporingsambtenaar een kruis ( X ) vermeld. Dit houdt in dat de opsporingsambtenaar u geen transactievoorstel doet (het feit is dan niet direct transigabel), maar dat u later een schikkingsvoorstel van de officier van justitie toegestuurd krijgt.

Hieronder staan de strafbare feiten vermeld en de daarbij behorende boetes. Indien er een ‘*’ bij staat vermeldt, houdt dat in dat het feit niet transigabel is. De Officier van Justitie bepaalt dan het bedrag.

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen per 01-01-2015
Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende
H 645 a met één of twee hengels € 130
H 645 b met één peur € 200
H 645 c met meer dan twee hengels € 350

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647 b schriftelijke toestemming € 90
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 90

Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 90
H 652 b een staand net € 280
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem aangewezen water € 90
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 90

Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 140

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden € 90
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 90
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 130
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken over een akte en/of de vereiste toestemming (vergunning) van de visrechthebbende € 280
H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
H 664 a vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 370

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis niet direct terugzetten *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm *

Valse naam / identificatieplicht :
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. Opgeven € 370
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden *